Co je a co není stavební úprava – definice, příklady

soutez

Stavební úprava je definována zákonem č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláškou MMR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

Stavební úprava v praxi

Stavební úpravu vždy konzultujte s odborným stavebníkem, statikem, architektem, stavitelem a v neposlední řadě se stavebním úřadem. Rekonstrukce nebo stavební úpravy musí být vždy v souladu s platnou právní úpravou a nezbytným stavebním povolením nebo ohlášením, které umožňuje realizaci stavební úpravy. Pokud se při rekonstrukci chcete vyhnout rizikovým sankcím, nikdy nespoléhejte na neodborné rady. Stavební úpravy nesmí narušit urbanistické a architektonické prvky stávající zástavby, které závazně určuje regulační plán.

Co je to stavební úprava

Stavební zákon definuje stavební úpravu jako změnu dokončené stavby, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Pokud změníme vnější ohraničení stavby, jedná se již podle stavebního zákona o nástavbu, nebo o přístavbu a potřebujeme stavební povolení.

Přístavba domu není stavební úprava
Přístavba domu není klasifikována jako stavební úprava.

Povolovací procesy v rámci stavebního řádu

  • stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžaduje rekonstrukce spočívající ve stavebních pracích, jimiž se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) a jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby, tzv. udržovací práce,
  • ohlášení stavby stavebnímu úřadu je potřeba, pokud provedení rekonstrukce povede ke změně způsobu užívání (byť části) stavby, aniž by zároveň došlo k zásahům do nosných konstrukcí stavby, změně vzhledu stavby nebo ke vzniku povinnosti zajistit posouzení vlivů na životní prostředí,
  • žádost o stavební povolení je pak nevyhnutelná, pokud se rekonstrukcí zasahuje do nosných konstrukcí stavby, mění se vzhled stavby, vyžaduje se posouzení vlivů na životní prostředí nebo provedení rekonstrukce může negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby.

Příklady stavebních úprav

Zasklení balkonu nebo lodžie v bytovém domě

Je nutné posouzení stavebního úřadu, protože výklady jednotlivých stavebních úřadů se mohou lišit. Některý stavební úřad může posoudit tuto stavební úpravu jako neměnící vzhled stavby, ale bude vyžadovat protipožární řešení, tzn. že není zapotřebí stavební povolení ani ohlášení. V opačném případě jde o stavební úpravu, která vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení. Více v článku Stavební povolení na zasklení lodžie.

Výměna oken a dveří

Při výměně oken nebo dveří se řídíme stavebním zákonem č.183/2006 Sb. a normou č. ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov. Při rekonstrukci a výměně oken a dveří stejného rozměru nepotřebujete stavební povolení od stavebního úřadu. Jestliže ale stavební úpravou zamýšlíte okna a dveře zvětšit nebo zmenšit či jinak rozčlenit, je stavební povolení nutné. Na vyžádání musíte předložit také statistický posudek.

Zateplení fasády budovy – stavební úprava

Řadíme také do kategorie stavebních úprav. Splněním podmínek ve stavebním zákoně § 103 odst. 1 písm. h) lze zateplit budovu bez stavebního povolení nebo ohlášení. V takovém případě zateplení může dojít i k rozšíření půdorysu stavby, zasahuje-li jen na náš pozemek. V případě, že zateplení přesahuje na pozemek souseda, zřizujeme věcné břemeno nebo je nutné část pozemku odkoupit. Dojde-li stavební úpravou zateplením ke zmenšení přípustné společné hranice, lze požádat stavební úřad o tzv. výjimku.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Zateplení fasády je stavební úprava
Zateplení fasády, byť se zvětšuje půdorysný rozměr budovy, se klasifikuje jako stavební úprava.

Stačí pouze ohlášení stavby nebo potřebujeme stavební povolení ke stavebním úpravám?

Ohlášení stavby se řídí § 104 odst. 1. Pokud provádíte stavební úpravy, jako je výměna oken, oprava fasády domu nebo zateplení pláště domu, výstavba drobných staveb o zastavěné ploše do 16 m2 a výšce max. 4,5 m (např. skleník, sklep, u přístavby a nástavby rodinného domku do daných rozměrů, vystačíte si s ohlášením stavby. Ohlášení o změně stavby podávejte příslušnému stavebnímu úřadu formou dopisu s přílohou dokladu o vlastnictví z výpisu z katastru nemovitostí. Zažádat musíte také o územní souhlas, lze však zažádat i o společný souhlas, kde se tyto dvě části spojují. Počítejte s 30denní lhůtou vyřízení.

Jakákoli stavební úprava, která zasahuje do nosných konstrukcí domu nebo mění její vzhled potřebuje již stavební povolení. Stavebnímu úřadu je nutné doložit projektovou dokumentaci, souhlas osob s vlastnickým právem k sousedním pozemkům a jinou dokumentaci. Musíte zažádat o stavební povolení a územní rozhodnutí nebo stavební povolení a územní rozhodnutí ve sloučeném řízení. Lhůta na vyřízení je 60 dnů.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů