Jak dlouho trvá ohlášení stavby?

Ohlášení stavby se nevyhnete při mnoha stavebních úkonech, včetně stavby rodinného domu. Pokud se vás netýká stavební povolení, ale postačí vám pouze ohlášení stavby, vyřizování na stavebním úřadě bude o něco méně komplikované, nicméně i tak je třeba počítat s dostatečně dlouhou časovou rezervou pro vyřízení ohlášení stavby.

Ze všeho nejdříve je potřeba zkompletovat všechny povinné přílohy k formuláři pro ohlášení stavby. Samotné vyplnění formuláře zabere nanejvýš pár hodin, ovšem sehnání veškerých příloh může zabrat týdny či dokonce měsíce. Nejvíce času zabere příprava samotné projektové dokumentace a následně závazná stanoviska dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. Ostatní přílohy, jako je například doklad prokazující vlastnické právo k pozemku (list vlastnictví), plná moc, seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva k pozemkům se společnou hranicí, prohlášení stavbyvedoucího apod. je otázkou několika málo dní.

TIP: Formulář „Ohlášení stavby“ naleznete ZDE a výčet veškerých příloh k formuláři Ohlášení stavby naleznete buď v článku Ohlášení stavby od ledna 2018, nebo v závěru tohoto článku.

Přílohy k formuláři pro ohlášení stavby

Seznam všech dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury naleznete v části B formuláře „Žádost o územní souhlas“. Seznam orgánů, které budete muset oslovit, vám sdělí přímo na místním stavebním úřadě, který doporučujeme navštívit ještě před tím, než začnete váš stavební záměr jakkoli řešit, byť jen na papíře. Vždy je dobré se informovat, jaké parametry budete muset plnit, čím se bude třeba řídit a v neposlední řadě koho oslovit při vyřizování ohlášení stavby. Seznam stavebních úřadů naleznete ZDE.

Vyřízení ohlášení stavby na úřadě

Jakmile máte připravený formulář pro ohlášení stavby včetně všech povinných příloh, stačí navštívit místní stavební úřad a všechny podklady zde odevzdat. Je-li ohlášení úplné a jsou splněny veškeré podmínky a požadavky, stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru do 30 dnů od podání ohlášení v souladu s § 106, odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.:

(1) Je-li ohlášení úplné a je-li ohlášený stavební záměr v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, jde-li o stavbu či terénní úpravu podle § 104 odst. 1 písm. a) až i), nebo s územně plánovací dokumentací, jde-li o stavební úpravu podle § 104 odst. 1 písm. k), stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru do 30 dnů ode dne podání ohlášení.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Ohlášení stavby je třeba vyřídit například pro stavbu rodinného domu
Ohlášení stavby je třeba vyřídit například pro stavbu rodinného domu

Souhlas souseda se stavbou

Jednou z povinných příloh ohlášení stavby jsou také souhlasy osob, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno. Tento souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu, na kterém je jasně zaznačen stavební záměr.

Právě získání souhlasu souseda s vaší stavbou může být v některých případech problém. Sousedé se většinou stavbě brání z důvodů stínění jejich pozemku nově realizovanou budovou nebo plotem apod. V mnoha případech se jedná dokonce o neopodstatnitelné stížnosti a námitky. Přesto s těmito komplikacemi dopředu počítejte. Jedná se totiž o situaci, která může celé ohlášení stavby nečekaně protáhnout. Vzhledem k tomu, že nebudete moci doložit veškeré přílohy k formuláři pro ohlášení stavby, může se stát, že budete muset vyřídit stavební povolení, u kterého je lhůta pro vyřízení 2 – 3 měsíce v závislosti na složitosti případu (čtěte dále, jak dlouho trvá vyřízení stavebního povolení). Pokud si se souhlasem souseda se stavbou nevíte rady, přečtěte si článek, ve kterém se zaměřuji na to, jak má vypadat souhlas souseda se stavbou.

Na úřad pouze s kompletními podklady pro ohlášení stavby

Pokud nemáte připravené veškeré přílohy, které jsou zákonem dané (viz níže v článku), nemá cenu na stavební úřad chodit a zkoušet, zda vám to bez některé přílohy projde. Pokud nemáte všechny podklady v pořádku, stavební úřad vás vyzve k odstranění nedostatků na místě, nebo stanoví přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění, a to dle § 107, odst. 1 stavebního zákona:

(1) Nemá-li ohlášení předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže stavební úřad stavebníkovi nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě. Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení; toto usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi a nelze se proti němu odvolat. Právní mocí usnesení je zahájeno stavební řízení.

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Pokud vás při shánění podkladů pro vyřízení ohlášení stavby a na stavebním úřadě čeká plynulý a bezproblémový průběh, je třeba počítat zhruba se 2 – 4 měsíci na vyřízení ohlášení stavby.

Souhlas se stavbou platí 2 roky ode dne jeho vydání a dobu platnosti nelze prodloužit.

Výpis povinných příloh k formuláři pro ohlášení:

 1. Doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem. Pozn.:Výpis z katastru lze sehnat například na kontaktních místech CzechPOINT.
 2. Plná moc v případě zastupování stavebníka, není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc do protokolu.
 3. Seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn.
 4. Situační výkres s vyznačenými souhlasy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn.
 5. U staveb prováděných svépomocí písemné prohlášení stavbyvedoucího, že bude řídit provádění stavby, nebo prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude vykonávat stavební dozor (není-li stavebník pro takovou činnost sám odborně způsobilý).
 6. Doklad o kvalifikaci osoby, která bude vykonávat stavební dozor.
 7. Projektová dokumentace (projekt rodinného domu – kolik stojí?) podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., jejíž součástí jsou:-závazná stanoviska dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, prováděním stavby dotčeny, -stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, popřípadě vyznačená na situačním výkresu nebo vyhlášky č. 146/2008 Sb.
 8. Územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas včetně celkové situace v měřítku katastrální mapy ověřené stavebním úřadem (pokud je pro daný případ stavebním zákonem vyžadován a vydal jej jiný orgán než stavební úřad, kterému je stavba ohlašována).

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů