Položkový rozpočet – co obsahuje a kdy je potřeba

Postavit si rodinný dům je snem mnoha lidí. Spolu s otázku, jak by měl vypadat nutně řeší i to, kolik bude stát. Pro člověka, který se touto problematikou nikdy nezaobíral, není jednoduché se v této oblasti zorientovat a umět si představit, co všechno se za cenou stavebního díla skrývá, protože je to investice, kterou vynakládá jednou za život. Nejtěžší je udržet kvalitu v souladu s cenou danou položkovým rozpočtem a zároveň nešetřit na nesprávném místě. V tomto článku si tedy rozebereme, co je to položkový rozpočet a co z něj můžete vyčíst.

Co je položkový rozpočet

Stavební nebo také položkový rozpočet je souhrn informací o tom, kolik bude konkrétní stavební dílo stát. Podkladem pro jeho zpracování je nejlépe projektová dokumentace pro provedení stavby, u jednodušších staveb to může být i projektová dokumentace pro stavební povolení. U rekonstrukcí je důležitá i vlastní obhlídka stavby.

Co obsahuje položkový rozpočet

Položkový rozpočet představuje soupis všech prací a materiálů označených číselným kódem a podrobným popisem. Pro každou položku je potřeba vypočítat podle projektové dokumentace (cena projektové dokumentace pro zpracování rozpočtu) její množství ve standardních jednotkách (m, m², m³, kg, t, hod). Výpočet se provádí ve výkazu výměr a každá položka se ocení jednotkovou cenou z ceníků stavebních prací. Její výše je dána kvalitou použitých materiálů, náročností práce a podmínkami v místě výstavby. Přepočtem množství a jednotkové ceny se získá celková cena za danou práci nebo materiál. Čím kvalitnější a podrobnější jsou projekční podklady, tím přesnější je výpočet výsledné ceny stavby.

Položkový rozpočet bývá uspořádán do tabulky členěné na jednotlivé oddíly podle typu prací, například:

 • zemní práce,
 • základy domu
 • stěny a příčky,
 • podlahy,
 • výplně otvorů,
 • tepelná izolace,
 • střecha,
 • komunikace.

Složitější stavby mohou mít rozpočet dělený na jednotlivé stavební objekty označené zpravidla zkratkou SO a číselnou řadou. Může to být kupříkladu SO01 architektonicko-stavební řešení, SO02 zdravotechnika, SO03 ústřední vytápění atd.


Projekt - nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty-IN
Na co projektová dokumentace bude?

Popis budovy

Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Součástí položkového rozpočtu je také rekapitulace stavebních dílů a krycí list s údaji o stavebníkovi, dodavateli a souhrnné ceně díla.

položkový rozpočet
Položkový rozpočet na zateplení fasády domu.

Slepý rozpočet – položkový rozpočet bez cen

V praxi se také využívá tzv. slepý rozpočet, což je v podstatě položkový rozpočet s výkazem výměr bez cen, který se zasílá případným dodavatelům stavebních prací, technologií a materiálů k vyplnění, aby stavebník získal informaci o tom, kolik peněz budou jednotliví dodavatelé za provedené práce účtovat a vybral si pro něj nejvýhodnější nabídku.

Kdo může zpracovat položkové rozpočty

Vytvoření položkového rozpočtu je časově náročný proces, který závisí jednak na kvalitě a přehlednosti projektové dokumentace a také na velikosti a náročnosti stavby. Jednotlivé činnosti nejsou většinou přímo čitelné z výkresů a pro jejich vyčíslení je potřeba dostatek zkušeností i odborných vědomostí.

Položkový rozpočet se zpracovává v souladu s technologickým postupem výstavby podle návazností jednotlivých prací, aby se minimalizovalo riziko případného opomenutí některé konstrukce nebo materiálu. Položkový rozpočet může vytvořit přímo autor projektové dokumentace nebo si jej lze objednat u rozpočtáře, což je osoba se stavebním vzděláním, která se umí orientovat ve výkresové dokumentaci a má odborné znalosti o technologických postupech jednotlivých činností. Ke své práci většinou používá rozpočtářské programy, jejichž součástí jsou obsáhlé ceníky s položkami jednotlivých prací a materiálů (například směrné ceny – cenová soustava RTS).

Tip: Potřebujete projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Pokud tedy chcete mít co nejpřesněji zpracovaný rozpočet, potřebujete kvalitní projektovou dokumentaci a zkušeného rozpočtáře, který vlastní dobrý rozpočtářský software s aktuálními ceníky.

K čemu slouží položkový rozpočet

Důvodů proč mít zpracovaný položkový rozpočet je hned několik:

 • Získáte poměrně přesnou informaci, kolik bude stát váš dům.
 • slouží ke kontrole skutečně vynaložených nákladů. Kontrolu můžete provést sami, příp. se o kontrolu postará stavební dozor (viz níže odkaz na článek).
 • Potřebujete získat bankovní úvěr.
 • Jedná se o podklad pro výběrové řízení dodavatelů prací, materiálů a technologií.

Kolik stojí položkový rozpočet pro stavbu rodinného domu

Většina rozpočtářů a projektantů určuje náklady na rozpočet z předpokládané ceny stavebního díla vynásobené příslušným koeficientem, který je odlišný pro novostavby a rekonstrukce. Tato předběžná cena díla vzniká v počátku plánování stavby, aby měl stavebník aspoň orientační představu o tom, kolik jej bude stavební dílo stát. Pro její stanovení se používá nejčastěji datová základna typových rodinných domů, která obsahuje finanční ukazatele stanovené statisticky na základě sběru dat, který probíhá už desítky let. Další možností je výpočet obestavěného prostoru v m³ nebo plochy domu v m². Obě tyto hodnoty se násobí jednotkovou cenou získanou rovněž ze statistik. Zkušení rozpočtáři a projektanti dokážou na základě vlastní praxe stanovit předběžnou cenu s minimální odchylkou v řádu několika procent.

Vzor položkového rozpočtu

Na odkaze níže si můžete prohlédnout vzor položkového rozpočtu rekonstrukce domu, ve kterém jsou zahrnuty náklady na stavební úpravy domu, tesařské konstrukce, zateplení domu aj.

Položkový rozpočet – VZOR

Projekt - nazávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty
Na co projektová dokumentace bude?
Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů