Stavby na povolení – stavby, které vyžadují stavební povolení

Všeobecně lze říct, že všechny větší nové stavby vyžadují jak rozhodnutí o jejich umístění, tak stavební povolení, případně společné rozhodnutí. V některých případech ale bude nutné stavební povolení i u menších staveb nebo jejich rekonstrukcí.

Které stavby vyžadují povolení a za jakých podmínek

V podstatě není-li ve stavebním zákoně přímo uvedeno, že daná stavba nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení, platí skutečnost, že stavební povolení bude nutné.

Stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavby jsou vyjmenovány v ustanovení § 103 stavebního zákona (Zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění).

Dále jsou v § 104 uvedeny stavby a stavební úpravy, které vyžadují alespoň ohlášení. Pokud však požádáte o vydání stavebního povolení i na stavbu uvedenou v § 104, projedná ji stavební úřad ve stavebním řízení a vydá stavební povolení i na takovouto stavbu.

Kdy dále je potřeba stavební povolení?

Stavební povolení budete rozhodně potřebovat v případě, že překročíte podmínky uvedené pro ohlášení stavby a dále v případech, kdy budete zasahovat do nosných konstrukcí, měnit vzhled stavby, stavba bude vyžadovat posouzení vlivu na životní prostředí nebo i proto, že nezískáte souhlas sousedů pro ohlášení vaší stavby.

Stavby na povolení = stavby, které vyžadují stavební povolení. Stavební povolení je vyžadováno, jelikož jsou překročeny stanovené parametry pro ohlášení stavby.
Stavby na povolení = stavby, které vyžadují stavební povolení. Stavební povolení je vyžadováno, jelikož jsou překročeny stanovené parametry pro ohlášení stavby.

Pro realizaci stavby ale nemusíte mít vždy jen stavební povolení. Další možností je uzavření veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. Tato možnost však bývá využívána poměrně málo.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Pokud už budete žádat o stavební povolení, je nutné podat žádost na předepsaném formuláři a doložit ji nezbytnými přílohami, uvedenými v ustanovení §110 stavebního zákona, kde je uvedeno:

(2)K žádosti o stavební povolení stavebník připojí

 1. souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a, (v případě, že sám nejste vlastníkem, musíte doložit souhlas vlastníka pozemku nebo stavby)
 2. územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas, pokud je jejich vydání tímto zákonem vyžadováno a nevydal je stavební úřad příslušný k povolení stavby,
 3. závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, nevydává-li se společné závazné stanovisko podle § 4 odst. 7,
 4. stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
 5. projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení a dokladovou část,
 6. návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.

Je potřeba územní souhlas či rozhodnutí?

Stejně tak, jako pro stavební povolení i pro umístění stavby platí, že pokud není ve stavebním zákoně uvedeno, že daná stavba nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas, platí skutečnost, že bude nutné nějakým způsobem stavbu umístit. Další upřesnění nám dává § 96 stavebního zákona, kde jsou uvedeny stavby, na které postačí vydání územního souhlasu.

Nezapomeňte, že územní rozhodnutí či územní souhlas vyžadují i změny dokončených staveb, kterými jsou nástavby a přístavby stávajících staveb.

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Pokud však provádíte pouze stavební úpravy nebo udržovací práce na stávajícím objektu v jeho vnitřní dispozici, čili nepřistavujete ani nenastavujete stávající stavbu, nemusíte se územním souhlasem nebo rozhodnutím o umístění stavby vůbec zabývat.

Nevíte-li si rady s tím, jestli právě vaše stavba vyžaduje nějaké povolení či umístění, obraťte se vždy na místně příslušný stavební úřad, kde vám přesně poradí s ohledem na požadavky v daném území a územní plán.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů