Stupně projektové dokumentace – DÚŘ, DSP, DPS, DSPS

Pro každý projekt stavby se zpracovává několik po sobě jdoucích stupňů projektové dokumentace, které se vzájemně liší obsahem a rozsahem v závislosti na účelu, pro který jsou zpracovány. Zpracování všech stupňů zpravidla není potřeba a mezi stavebníky je dost opomíjené, ale pro zajištění lepšího výsledku stavebního záměru jsou užitečné. Náležitosti jednotlivých stupňů stanovuje Vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Jaké stupně projektové dokumentace tedy jsou?

 • Architektonická studie stavby
 • Dokumentace pro územní řízení (DÚŘ)
 • Dokumentace pro stavební povolení (ohlášení) stavby (DSP)
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Co obsahují jednotlivé stupně projektové dokumentace

Architektonická studie

Nejjednodušší formou projektové dokumentace je architektonická studie, která se zpracovává proto, aby představila zákazníkovi koncept stavby. Vychází z jeho požadavků a jejím cílem je nabídnout optimální variantu. V rámci studie se řeší dispoziční, materiálové a estetické požadavky investora, začlenění do okolní krajiny a do terénu včetně napojení sítí. Zpracovává se formou jednoduchých výkresů a zpravidla se vytvoří i více variant. Součástí architektonické studie může být i vizualizace pro lepší představivost. Neprojednává se na úřadech, její obsah tedy není přesně stanoven vyhláškou.

Dokumentace pro územní řízení (DÚŘ)

Dalším stupněm je dokumentace pro územní řízení (DÚŘ), která se zpracovává v případě, že na pozemku pro stavbu není územním plánem schváleno využití pro stavební účely. Tento stupeň projektové dokumentace předchází stavebnímu povolení a v některých případech je možné obě řízení sloučit. Dokumentace řeší nejčastěji vliv na životní prostředí nebo zemědělský půdní fond a slouží jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu o zastavění vybrané plochy a vydání územního rozhodnutí.

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Na DÚŘ zpravidla navazuje dokumentace pro stavební povolení (DSP), která obsahuje vlastní konstrukční, prostorové a materiálové řešení stavby podle požadavků zákazníka tak, aby byla v souladu s požadavky veřejných zájmů (např. dopravních, energetických nebo hygienických). Obsahuje technickou a průvodní zprávu, stavební a situační výkresy, přípojky, technické zařízení budov (vodovod, kanalizaci, vytápění, elektroinstalaci, rozvod plynu, bleskosvod), požárně bezpečnostní a stavebně konstrukční řešení. Na základě této projektové dokumentace lze získat vyjádření všech účastníků stavebního řízení, což jsou především majitelé sousedních pozemků a správci dotčených sítí. Na základě této dokumentace, všech vyjádření a kladných stanovisek může být zahájeno vlastní stavební řízení.

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Následně se pak zpracovává dokumentace pro provedení stavby (DPS), což je detailně propracovaná dokumentace s konkrétním technickým řešením sloužící k vytvoření položkového rozpočtu stavby a jejímu vlastnímu provádění. Slouží také jako podklad pro stavební dozor, který podle ní kontroluje správnost provádění prací a je rovněž podkladem pro výběr zhotovitele stavby.


Projekt - nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty-IN
Na co projektová dokumentace bude?

Popis budovy

Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

S ohledem na velké množství informací se dokumentace pro provedení stavby vypracovává ve větším měřítku. Součástí projektové dokumentace pro provedení stavby jsou:

 • situační výkresy,
 • stavební výkresy s detaily a výpisy prvků,
 • statické výpočty,
 • konstrukční výkresy,
 • technické zařízení budov
 • a jakékoliv nadstandardní technologie, například bazén, vzduchotechnika nebo rekuperace.

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

V případě, že se na stavbě vyskytnou větší změny oproti dokumentaci pro stavební povolení, zpracovává se po dokončení stavby dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která se předkládá ke kolaudaci domu (co je potřeba ke kolaudaci domu). Podle platné legislativy je každý majitel nemovitosti povinen ji mít k dispozici a často se vypracovává při rekonstrukcích stávajících objektů.

Projekt - nazávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty
Na co projektová dokumentace bude?
Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů